Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн нь Монгол Улсын бүх шатны шүүхийн Эрүү, Иргэн ,Захиргааны хэргийн онцлох шийдвэрийг  энгийн, ойлгомжтойгоор хураангуйлж, мөн  гадаадын зарим шүүхийн шийдвэрийг орчуулан тогтмол нийтэлж байна.

Шүүхийн шийдвэрийн хураангуй бэлтгэх аргачлал